wecenter的sitemap功能和百度主动推送功能完工,可以使用了

回复

fesiong 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 163 次浏览 • 2017-09-18 21:39 • 来自相关话题

wecenter的win2003,II6伪静态分享

fesiong 发表了文章 • 0 个评论 • 54 次浏览 • 2017-09-14 09:50 • 来自相关话题

这也是一个网友分享的,保证能用,现在分享给大家!
解压文件包,上传httpd.ini到根目录,然后后台开启伪静态即可![ISAPI_Rewrite]

3600 = 1 hour
CacheClockRate 3600
RepeatLimit 32
RewriteRule ^/$ /? [L]
RewriteRule ^/aws_external/(.*)$ /\?\/aws_external/$1 [L]
RewriteRule ^/topic/(.*)$ /\?\/topic/$1 [L]
RewriteRule ^/article/(.*)$ /\?\/article/$1 [L]
RewriteRule ^/upgrade/(.*)$ /\?\/upgrade/$1 [L]
RewriteRule ^/page/(.*)$ /\?\/page/$1 [L]
RewriteRule ^/users/(.*)$ /\?\/users/$1 [L]
RewriteRule ^/favorite/(.*)$ /\?\/favorite/$1 [L]
RewriteRule ^/explore/(.*)$ /\?\/explore/$1 [L]
RewriteRule ^/notifications/(.*)$ /\?\/notifications/$1 [L]
RewriteRule ^/inbox/(.*)$ /\?\/inbox/$1 [L]
RewriteRule ^/people/(.*)$ /\?\/people/$1 [L]
RewriteRule ^/setting/(.*)$ /\?\/setting/$1 [L]
RewriteRule ^/logout/(.*)$ /\?\/logout/$1 [L]
RewriteRule ^/publish/(.*)$ /\?\/publish/$1 [L]
RewriteRule ^/feature/(.*)$ /\?\/feature/$1 [L]
RewriteRule ^/home/(.*)$ /\?\/home/$1 [L]
RewriteRule ^/file/(.*)$ /\?\/file/$1 [L]
RewriteRule ^/account/(.*)$ /\?\/account/$1 [L]
RewriteRule ^/login/(.*)$ /\?\/login/$1 [L]
RewriteRule ^/reader/(.*)$ /\?\/reader/$1 [L]
RewriteRule ^/search/(.*)$ /\?\/search/$1 [L]
RewriteRule ^/crond/(.*)$ /\?\/crond/$1 [L]
RewriteRule ^/invitation/(.*)$ /\?\/invitation/$1 [L]
RewriteRule ^/admin/(.*)$ /\?\/admin/$1 [L]
RewriteRule ^/m/(.*)$ /\?\/m/$1 [L]
RewriteRule ^/question/(.*)$ /\?\/question/$1 [L]
RewriteRule ^/category/(.*)$ /\?\/home/explore/category/$1 [L]
RewriteRule ^/feed/(.*)$ /\?\/feed/$1 [L]
RewriteRule ^/first_(.*)$ /\?\/first_(.*)/$1 [L]
RewriteRule ^/follow/(.*)$ /\?\/follow/$1 [L]
RewriteRule ^/weixin/(.*)$ /\?\/weixin/$1 [L] 查看全部
这也是一个网友分享的,保证能用,现在分享给大家!
解压文件包,上传httpd.ini到根目录,然后后台开启伪静态即可!
[ISAPI_Rewrite]

3600 = 1 hour
CacheClockRate 3600
RepeatLimit 32
RewriteRule ^/$ /? [L]
RewriteRule ^/aws_external/(.*)$ /\?\/aws_external/$1 [L]
RewriteRule ^/topic/(.*)$ /\?\/topic/$1 [L]
RewriteRule ^/article/(.*)$ /\?\/article/$1 [L]
RewriteRule ^/upgrade/(.*)$ /\?\/upgrade/$1 [L]
RewriteRule ^/page/(.*)$ /\?\/page/$1 [L]
RewriteRule ^/users/(.*)$ /\?\/users/$1 [L]
RewriteRule ^/favorite/(.*)$ /\?\/favorite/$1 [L]
RewriteRule ^/explore/(.*)$ /\?\/explore/$1 [L]
RewriteRule ^/notifications/(.*)$ /\?\/notifications/$1 [L]
RewriteRule ^/inbox/(.*)$ /\?\/inbox/$1 [L]
RewriteRule ^/people/(.*)$ /\?\/people/$1 [L]
RewriteRule ^/setting/(.*)$ /\?\/setting/$1 [L]
RewriteRule ^/logout/(.*)$ /\?\/logout/$1 [L]
RewriteRule ^/publish/(.*)$ /\?\/publish/$1 [L]
RewriteRule ^/feature/(.*)$ /\?\/feature/$1 [L]
RewriteRule ^/home/(.*)$ /\?\/home/$1 [L]
RewriteRule ^/file/(.*)$ /\?\/file/$1 [L]
RewriteRule ^/account/(.*)$ /\?\/account/$1 [L]
RewriteRule ^/login/(.*)$ /\?\/login/$1 [L]
RewriteRule ^/reader/(.*)$ /\?\/reader/$1 [L]
RewriteRule ^/search/(.*)$ /\?\/search/$1 [L]
RewriteRule ^/crond/(.*)$ /\?\/crond/$1 [L]
RewriteRule ^/invitation/(.*)$ /\?\/invitation/$1 [L]
RewriteRule ^/admin/(.*)$ /\?\/admin/$1 [L]
RewriteRule ^/m/(.*)$ /\?\/m/$1 [L]
RewriteRule ^/question/(.*)$ /\?\/question/$1 [L]
RewriteRule ^/category/(.*)$ /\?\/home/explore/category/$1 [L]
RewriteRule ^/feed/(.*)$ /\?\/feed/$1 [L]
RewriteRule ^/first_(.*)$ /\?\/first_(.*)/$1 [L]
RewriteRule ^/follow/(.*)$ /\?\/follow/$1 [L]
RewriteRule ^/weixin/(.*)$ /\?\/weixin/$1 [L]

新装的问答系统,点上传附件没反应,点选择分类没反应,点确认发起也没反应,我应该怎么办?

回复

fesiong 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 22 次浏览 • 2017-09-13 21:09 • 来自相关话题

WeCenter第三方维护版本即将与大家见面了,欢迎点赞,多多支持

fesiong 发表了文章 • 0 个评论 • 124 次浏览 • 2017-09-13 11:06 • 来自相关话题

本版本在官方WeCenter 3.1.9 的基础上衍生,暂命名为WeCenter 3.1.9.Trd。
 
此版本下载地址:https://github.com/fesiong/wecenter
 
此版本的安装使用方法:
    同WeCenter安装方法,只支持全新安装,不支持从其他版本升级。后期会增加增量升级包。
 
我会在此版本内加入一些常用的功能,来完善版本。
如果你有想要的功能,也可以在下方评论留言,我会视情况增加。
 
--------------------
目前已加入的功能:
1、打赏和悬赏
    支持问题回答、文章打赏,问题悬赏。支持支付宝、微信支付、余额支付三种支付方式。支持微信自助提现、支付宝手动提现。
2、开发文档
    这个本来不属于新功能,为了和在线使用版本同步,方便排查bug,于是把它也放进来了。 查看全部
本版本在官方WeCenter 3.1.9 的基础上衍生,暂命名为WeCenter 3.1.9.Trd。
 
此版本下载地址:https://github.com/fesiong/wecenter
 
此版本的安装使用方法:
    同WeCenter安装方法,只支持全新安装,不支持从其他版本升级。后期会增加增量升级包。
 
我会在此版本内加入一些常用的功能,来完善版本。
如果你有想要的功能,也可以在下方评论留言,我会视情况增加。
 
--------------------
目前已加入的功能:
1、打赏和悬赏
    支持问题回答、文章打赏,问题悬赏。支持支付宝、微信支付、余额支付三种支付方式。支持微信自助提现、支付宝手动提现。
2、开发文档
    这个本来不属于新功能,为了和在线使用版本同步,方便排查bug,于是把它也放进来了。