golang.org/x包放到了https://github.com/golang/text中,下载时需要先在本地建立golang.org/x的目录后,再下载。

mkdir -p golang.org/x

git clone https://github.com/golang/text.git

go get github.com/golang/text后将包移到x目录

以上这篇下载golang.org/x包的操作方法就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持站长博客。

jsjbwy